รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 ธันวาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ๔. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่ กพอ. รับรอง อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง              
  2. มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

       (สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์)

                 -  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

                 -  TOEFL – IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ หรือ

                 -  TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ        

                 -  TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

                 -  MU GRAD Test ๘๐ คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. มีประสบการณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  2. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่ กพอ. รับรอง อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

            ๑. สอนหนังสือ

            ๒. ควบคุมวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

            ๓. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการทำวิจัยด้านภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

            ๔. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

            ๕. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก:   สอบสอนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน:            คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ๓๒, ๔๕๐บาท

  สวัสดิการ :                  ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  หมายเหตุ:                   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าประสบการณ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย          

 • หมายเหตุ :
  หากยื่นเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401-4
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :