รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกมมิฟิเคชัน หรือเทคโนโลยีเกม เช่น ปัญญาประดิษฐ์ในเกม เกมออนไลน์ในระบบผู้เล่นหลายคน หรือเกมเอนจิน
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2551  และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

  1.  เพศ ชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีเกม หรือเกมมิฟิเคชัน

  3.  มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกม หรือเกมมิฟิเคชัน

  4.  มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
   (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี) หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การติดตามประเมินผลการเรียนการสอน

  ๒. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ

  ๓. ปฏิบัติงานวิจัย การบริการวิชาการ และการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้าน ICT ของคณะ ฯ                    

  ๔. ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของคณะฯ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบสอน

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  32,450  บาท (แรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-0909 หรือ 092-256-2214 E-mail: wanvisa.bua@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :