รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายาและศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
  - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ประสบกำรณ์/ทักษะ
  - มีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะภาษา Python, HTML,CSS, JavaScript
  - หากมีประสบการณ์การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทางานเป็นทีมได้
  - สามารถทางานได้นอกเวลาราชการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้
  - มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานด้วยตนเองได้
  - สนใจและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆของคณะฯ
  - ให้คำแนะนำและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
  - ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา และพัฒนาทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
  - ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราค่าจ้าง     ปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท     
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันสังคม
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
 • หมายเหตุ :
  กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824, 0809909130
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ