รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการศึกษาภายใต้งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  6 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  14 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีความรู้ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

          1. หากมีทักษะภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          2. หากมีความรู้ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          3. เป็นผู้มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.  ปฏิบัติงานด้านการศึกษาภายใต้งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

  2.  จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี

  3.  ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลงานต่างๆ ด้านการศึกษาของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี

  4.  ประสานงานกับคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี และหน่วยงานอื่นๆ ภายใน และภายนอกคณะศิลปศาสตร์

   5.  ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)  เช่น เข้าร่วมประชุม จดรายงานการประชุมและสรุปรายงานการประชุม

   6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    

         1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน

         2. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   บรรจุโดยใช้กรอบอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

  สวัสดิการ          ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  082-064-8979
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ