รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอใพิวเตอร์ หรือ ธุรกิจสถานพยาบาล (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ๕. มีความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้เป้นอย่างดี

  ๖. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน

  ๗. มีความรู้ ความสามารถในการสแกนเอกสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดเรื่องเวชระเบียนผู้ป่วยในตามหลักการเรียงของ สปสช.

  2. เตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยในให้ครบถ้วน ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้พร้อมสแกน

  3. นำเอกสารที่จัดเตรียมไว้แล้วมาสแกนเข้าเครื่อง

  4. ตรวจสอบข้อมูลสภาพสแกนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนบันทึกจัดเก็บเข้าระบบ

  5. แฟ้มเวชระเบียนที่ผ่านการสแกนแล้ว ให้จัดเก็บเข้าเล่มเวชระเบียนก่อนจัดเก็บเข้าตู้

  6. ให้บริการยืม คืน แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในและข้อมูล Media viewer ด้วยคุณภาพตามนโยบายที่กำหนด

  7. ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของแผนกและส่วนร่วม เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  8. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เช่น 5ส,CQI และ KPI เป็นต้น

  9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ