รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

           

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปเป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน งานงบประมาณ งานบัญชี และงานจัดพิมพ์ทั่วไปได้
  5. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ สามารถปฏิบัติงานในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ  และมีความสามารถจัดกิจกรรมนักศึกษาได้ สามารถออกนอกสถานที่ต่างจังหวัดได้
  6. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน จัดเอกสาร จัดประชุม ติดตามสรุปผล
  7. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานด้านการศึกษา พัฒนานักศึกษา สวัสดิการนักศึกษา ทุนการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น หน้าที่การจัดการความรู้ งานด้านกิจการนักศึกษา งานวินัย และพัฒนานักศึกษา สวัสดิการและสุขภาพอนามัยนักศึกษา ทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามค่านิยมองค์กรตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุม สรุปงาน อบรมสัมมนาด้านการพัฒนานักศึกษา การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน จัดทำเอกสารต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนานักศึกษา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก :  ขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ -คอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓o – ๑๖.oo น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภาคการสอบข้อเขียน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.oo – ๑๒.oo น. โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

                                      -  เวลา  ๙.oo – ๑o.oo  น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           

                                      -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

              ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                  ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

  เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น.

                   ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

              การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียน

  ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

  คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

  รูปแบบการสอบ : เป็นการจัดสอบ Online (สอบที่บ้านหรือสถานที่ ที่ท่านสะดวก) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  เงื่อนไขการสอบ :    
              ๑) รายงานตัวก่อนเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที (โดยการกด Join in จาก link ที่ได้รับทาง email ด้านล่างนี้)

  Topic: สอบเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์

  Time: Sep 30, 2021 08:00 AM Bangkok

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/93914006984?pwd=SG9VWXF4Nm1MWDR2UzREVmhNN3JJdz09

  Meeting ID: 939 1400 6984

  Passcode: nursemu

              ๒) ผู้เข้าสอบต้องเตรียม computer, กล้อง (เปิดกล้องระหว่างการสอบ), Internet สำหรับเชื่อมต่อระหว่างการสอบตลอดเวลา 

              ๓) ในระหว่างการสอบผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องที่สามารถมองเห็นผู้สอบและหน้าจอที่ผู้สอบใช้ทำข้อสอบได้ตลอดเวลาในการดำเนินการสอบ
              ๔) เครื่อง computer จะต้องมีโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

  ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  -  รูปแบบการสอบ : เป็นการจัดสอบ Online (สอบที่บ้านหรือสถานที่ ที่ท่านสะดวก) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  -  สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๑๕ น.

  เงื่อนไขการสอบ : รายงานตัวก่อนสอบ เวลา ๑๓.๐๐ น.

  (โดยการกด Join in จาก link ที่ได้รับทาง email ด้านล่างนี้)

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/91272110101?pwd=Qm9mRjlubzFWaFlPdFJqZ05QMitFUT09

  Meeting ID: 912 7211 0101

  Passcode: nursemu

  (โดยหลังจากที่ท่านรายงานตัวแล้วขอให้ท่านเข้ามารอที่ห้องประชุมออนไลน์ก่อนเวลาเริ่มสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ