รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัยไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาการวิจัย สถิติและวิจัย วิจัยการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ  

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่งานวิจัยทางการพยาบาล ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการทำวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการทำวิจัยระหว่างสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมภารกิจด้านบริการเพื่อการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน และโครงการจัดตั้งศูนย์ประยุกต์ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีหน้าที่ดังนี้

  1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลักของงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
  2. วิเคราะห์ภาระงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
  3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานด้านต่างๆของงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์
  4. นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา และเสริมพลังทีมงาน  ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรายบุคคล

         5.ดำเนินการให้เกิดการทำวิจัยสถาบันและการจัดการความรู้ตามนโยบายในงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน        

          6.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

          7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกฯ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๓,๔๔o บาท

  (ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ในอัตราคนละ ๒,๘oo บาทต่อเดือน)

 • หมายเหตุ :
  กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ขอเแจ้งเลื่อนประกาศจากเดิมวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก เป็นการจัดสอบสัมภาษณ์แบบ Online ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (สอบที่บ้านหรือสถานที่ ที่ท่านสะดวก) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เงื่อนไขการสอบ : รายงานตัวก่อนสอบ เวลา ๗.๔๐ น. (โดยหลังจากที่ท่านรายงานตัวแล้วขอให้ท่านเข้ามารอที่ห้องประชุมออนไลน์ก่อนเวลาเริ่มสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที) - สำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกมาคัดเลือก โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมินสมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์ - กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอให้นำแบบประวัติการทำงานซึ่งระบุบุคคลอ้างอิงมาในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณา หมายเหตุ กรณีที่ท่านมีเอกสารประกอบการนำเสนอขอให้ท่านจัดเตรียมและนำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในวันเวลาสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยจะจัดส่งลิงค์สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ท่านภายหลัง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :