รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  8 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  เพศหญิง/เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

  3.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โสตทัศนศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4.  มีความรู้ในการใช้งาน ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows , OSX รวมไปถึงสามารถใช้งาน และแนะนำการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

  5.  สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ดี

  6.  มีความรู้ ความสามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

  7.  มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  8.  มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยี การใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

  9.  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแล ควบคุม ติดตั้ง และจัดทำแผนเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้ เหมาะสมกับการใช้งาน ในพันธกิจต่างๆ ของคณะฯ

  2. แก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง รวมทั้งการให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ

  3. ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในการเรียนการสอน งานประชุม และการอบรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในของคณะฯ

  4. สำรวจความต้องการ และกำหนดมาตรฐานในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

  5 ถ่ายภาพ บันทึกวิดีทัศน์บันทึกเสียง ในกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของภาควิชา และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  6. วางแผนจัดหา เก็บรักษา และซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ของหน่วยงาน

  7. บริหารจัดการห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสอบ และห้องจัดอบรม รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้

  8. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งในวิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตไทรโยค

  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  สามารถบริหารการจัดการฐานข้อมูล MySQL , SQLServer หรือมีความสามารถด้าน PHP , SQL , C# , VB , CSS , HTML5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการประชุมออนไลน์ และการดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  - เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ