รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย (โครงการวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิศวกรรมการชีวการแพทย์
  5. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)รวมไปถึงโปรแกรม SPSS ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านข้อมูลทั่วไป ระดับดี และสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นได้
  7. มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนปฏิบัติการและบริหารจัดการโครงการวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
  2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติโครงการวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำจริยธรรมงานวิจัย เก็บข้อมูลวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
  3. ออกแบบการศึกษาและวิจัยนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดในโครงการหรือที่ได้รับมอบหมาย
  4. ดำเนินการเพื่อให้สามารถจดแจ้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร รวมทั้งดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ
  5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย เช่น สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
  6. สนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์      

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 25,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ