รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี วิทยาลัยราชสุดา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  7 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  15 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

  3. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  7. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

  8. ความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

      1.1 ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ  

           - ประสานงานระหว่างงาน/ฝ่ายต่างๆ และส่วนงานอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอก

           - จัดระบบการดำเนินงานด้านสารบรรณและงานธุรการของสำนักงานฯ

           - ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสารทางราชการ ลงทะเบียนแยกประเภท เสนอแฟ้มเอกสารเพื่อสั่งการของสำนักงานฯ

           - สำเนาเอกสารข้อมูล จัดเตรียมและบริการ แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานฯ

           - จัดเก็บและค้นหาเอกสารตามแฟ้มต่างๆ ตามระบบ

           - บริการบุคลากรที่เข้ามาติดต่อในสำนักงานฯ

           - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

      1.2 ด้านการบริหารจัดการพัสดุ

           - จัดหาและบริการวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมดูแล จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ

           - ตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ์ประจำปี

           - ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี

      1.3 ด้านบริหารจัดการข้อมูล

           - รวบรวม ติดตาม จัดทำข้อมูลประกอบการรายงานการดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้แก่ ข้อมูลด้าน EdPEx, การบริหารจัดการความเสี่ยง, ข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs 

      1.4 ด้านการประสานงานทั่วไป

           - ศึกษา สำรวจ จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสาน การดำเนินงานร่วมกัน โดยแยกออกเป็นภายในและภายนอกวิทยาลัย

           - จัดเตรียมเอกสารหรือสื่อเครื่องมือช่องทางเพื่อให้มีความพร้อมเอื้อประโยชน์และสะดวกต่อการประสานงาน

           - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย จดหมายข่าว เว็บไซต์ ฯลฯ

  2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.  คัดเลือกจากใบสมัคร

  2.  สอบข้อเขียน

  3.  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท

  สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2889 5315 ต่อ 1232 หรือ 0614536949
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ