รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  13 ธันวาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 ธันวาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี, ชีวเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

      - TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ

      - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน หรือ

      - TOEFL-iBT ไม่น้อยกว่า 64 คะแนน หรือ

      - MU GRAD Plus ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน หรือ

      - MU ELT ไม่น้อยกว่า 84 คะแนน    -

  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้      

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  64
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานจัดทำ OECD GLP

  1.1 SOPs และ Froms

  2. งานวิจัยและทดสอบ ตำแหน่ง (Study Personnel)

  2.1 เตรียมสารทดสอบสำหรับโครงการ Sensitization, Irritation, Oral Toxicity, Systemic Toxicity,etc

  2.2 การบริหารจัดการวัสดุและสารทดสอบ รวมถึงสารมาตรฐานและสารเคมีภายใน Test Item Custodian Room

  2.3 การขยายขอบข่ายการวิเคราะห์สารทดสอบ

  2.4 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC

  2.5 การจัดทำโครงการวิจัย (protocol) เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงการใช้สัตว์

  2.6 การจัดทำ Study Plan

  2.7 การจัดทำ Final Report

  2.8 การจัดเตรียมเอกสารส่ง Archive

  2.9 การดูแลเครื่องมือภายใน Test Item Custodian Room

  3. งานบริการวิชาการ

  3.1 เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103 หรือ 081 814 8610
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :