รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ (พัสดุ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ งานแผนและงบประมาณ
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  20 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  16 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุในมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  2. เพศหญิง / ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
  3. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในระดับดี หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง        
  4. มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  8. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  9. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  10. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุในมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  11. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน ๒ ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้           
   -TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ
   -TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
   -TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำากว่า ๙๐ คะแนน หรือ
   -TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
   -MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
   -MU - ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ  โดยปฏิบัติหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  จัดหา  จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา
  2. ศึกษา ค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุครุภัณฑ์ เช่น คุณสมบัติ ระบบราคา  การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนดมาตรฐาน และคุณภาพ  วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์
  3. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุครุภัณฑ์
  4. ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  ขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ แจ้งยืนยันการเข้ารับการสัมภาษณ์ภายใน 5 ตค.64 ค่ะ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2800-2380 ต่อ 142, 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ