รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  18 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
  3. อายุ ไม่เกิน ๕0 ปี นับถึงวันสมัคร
  4. มีความรู้ความสามารถในงานด้านกิจการนักศึกษา เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  6.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานและเวลาได้ดี มีทัศนคติที่ดีในการ ทำงาน มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว
  7. หากมีประสบการณ์ด้านกิจการนักศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ที่ปรึกษา/แนะแนว ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา
  2. จัดกิจกรรม อบรม บ่มเพาะ พัฒนาทักษะความสามารถ ดูแลจัดการงานกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย   ดูแลสโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ  การทำกิจกรรมกับนักศึกษาและประสานงาน กิจกรรมฝึกอบรมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดทำเนื้อหาข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในงานที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ทุนการศึกษา  สวัสดิการต่างๆ
  4. งานเอกสาร และการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร บริษัท ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยศาสนศึกษา รวมถึงการประสานงานด้าน ต่างๆแก่นักศึกษา   การจัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คัดเลือกจากใบสมัคร
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์ 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
  • กองทุนประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ