รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.            สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น Food Technology, Chemical Engineering) ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ.รองรับ (ในประเทศหรือต่างประเทศ)

  2.         หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยในหัวข้อใด หัวข้อหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2.1.           การวิจัยด้าน Unit operation in Bioprocess
  2.2.         การวิจัยด้านการประยุกต์ใช้สตาร์ชและไฮโดรคอลลอยด์

  3.         สามารถสอนหรือคุมปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Transport phenomena, Unit operation และ Rheology ทั้งในหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และ หลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ได้

  4.          ต้องมีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author อย่างน้อย 1 เรื่อง

  5.          มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี – ดีมาก โดยการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก และต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ

  6.          มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  7.          ต้องไม่มีภาระผูกพันในการเกณฑ์ทหาร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.     งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

  2.    งานวิจัยและงานบริการวิชาการ

  3.    งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.     พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและเอกสารประกอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

  2.    ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอน (30 นาที) และด้านการวิจัย (20 นาที)

  3.    สอบสัมภาษณ์

  (คณะกรรมการฯ อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   ตามประกาศอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2201 5013, 0 2201 5311, 08 9763 9282
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :