รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ธันวาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  14 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  14 กุมภาพันธ์ 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาทางรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความเชี่ยวชาญและสามารถพัฒนาเนื้อหาการสอนด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา
  3. มีความเข้าใจพื้นฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับสันติศึกษา
  4. มีประสบการณ์ทำงานวิจัยหรือให้บริการวิชาการที่เกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสอนหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติได้
  6. หากมีประสบการณ์การสอน และ/หรือมีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI และ/หรือ SCOPUS
   อย่างน้อย ๓ ชิ้นในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถทำงานในบริบทการทำงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  8. มีความสามารถในการพูด เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน                   หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน                หรือ

  TOEFL-ITP                                    คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๕๕๐ คะแนน             หรือ

  TOEFL-CBT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน              หรือ

  MU GRAD Test                             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน               

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สอนรายวิชาและหลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หลักสูตรไทยและนานาชาติ และรายวิชาเลือกระดับปริญญาตรี ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร
  3. เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  4. พัฒนาและดำเนินการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
  5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ของสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. จดหมายสมัครงาน
  2. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)
  3. แนบบทความตีพิมพ์ในระยะ ๕ ปี
  4.  ความเรียงเกี่ยวกับแผนการพัฒนาตัวเองในอาชีพอาจารย์
  5. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอน และสอบ                     สัมภาษณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4410813-5 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ