รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้างาน บริหารทุนมนุษย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานบุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหาร ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารค่าตอบแทนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กร จิตวิทยาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานบุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์ระดับบริหาร ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
   หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารค่าตอบแทนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • (กรณีเป็นบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน) 
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน  หรือ  MU GRAD TEST  ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน  หรือ  TOEFL ITP  ไม่ต่ำกว่า  390 คะแนน  หรือ  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
  • ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การบริหารเงินเดือนค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบุคลากร การพนักงานสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูล รายงานที่จำเป็นด้านบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลการเคลื่อนไหวพนักงาน อัตราการพ้นสภาพและสาเหตุ  ข้อมูลภาระงานและความจำเป็นในการขออัตรากำลัง  เป็นต้น รวมถึงบริหารจัดการการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ  
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดกรองผู้สมัครจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงานตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้นและคณะฯ

  จะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสอบคัดเลือก                                                                           

  2. การสอบคัดเลือก

     2.1 นำเสนอแนวคิดตามขอบเขตที่กำหนด

     2.2 ทดสอบบุคลิกภาพ
     2.3 สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
  • (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • เงินโบนัสประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • Sport Center
  • รถบริการรับ-ส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 152
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :