รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร (งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกฎหมาย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  13 ธันวาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ หรือ ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางนิติศาสตร์
  2. หากสำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต หรือมีใบอนุญาตว่าความ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้ความเข้าใจงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่น ๆ เช่น Email และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผล และนำเสนอรายงานข้อมูลประกอบ
   การพิจารณาได้
  6. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  7. มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
   การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร
  9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษโดยเป็นผลคะแนนที่ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้ (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับการพิจารณาใบสมัคร)

     IELTS (Academic Module)            ไม่ต่ำกว่า         ๓        คะแนน หรือ

     TOEFL IBT (Internet Based)           ไม่ต่ำกว่า         ๒๙      คะแนน หรือ

     TOEFL -ITP                               ไม่ต่ำกว่า         ๓๙๐    คะแนน หรือ

     TOEFL – CBT                            ไม่ต่ำกว่า         ๙๐      คะแนน หรือ

     TOEIC                                     ไม่ต่ำกว่า         ๔๐๐    คะแนน หรือ

     MU GRAD Test                          ไม่ต่ำกว่า         ๓๖      คะแนน หรือ

     MU – ELT                                  ไม่ต่ำกว่า         ๕๖      คะแนน หรือ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษา

  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษาตลอดกระบวนการตั้งแต่การรับคำอุทธรณ์ พิจารณา
  เรื่องและสำนวนการสืบสวนสอบสวน การร้องขอความเป็นธรรม ร้องทุกข์และอุทธรณ์ โดยดำเนินงานในฐานะ
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษา ตลอดจนการจัดทำคำวินิจฉัย

  2. งานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ของบุคลากร

            ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานอุทธรณ์ร้องทุกข์ของบุคลากรตลอดกระบวนการตั้งแต่การรับคำอุทธรณ์ พิจารณา
  เรื่องและสำนวนการสืบสวนสอบสวน ร้องขอความเป็นธรรม ร้องทุกข์และอุทธรณ์ โดยดำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดทำคำวินิจฉัย

  3. งานด้านการจัดการข้อร้องเรียน

            ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดการข้อร้องเรียนตลอดกระบวนการตั้งแต่การรับข้อร้องเรียน รวบรวมข้อมูล/พยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ให้ส่วนงานชี้แจงและให้ข้อมูล โดยดำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน

  4. งานด้านไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญหาเบื้องต้น

            ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของบุคลากรและนักศึกษา

  5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามอบหมายงานอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนภาระงาน หมุนเวียนงานได้ตามความเหมาะสม

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)
  • วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
  • จัดสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6866 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :