รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร (งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกฎหมาย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  13 ธันวาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางนิติศาสตร์
  2. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้ความเข้าใจงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่น ๆ เช่น Email และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผล และนำเสนอรายงานข้อมูลประกอบ
   การพิจารณาได้
  6. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  7. มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
   การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร
  9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษโดยเป็นผลคะแนนที่ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้ (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับการพิจารณาใบสมัคร)

     IELTS (Academic Module)            ไม่ต่ำกว่า         ๓        คะแนน หรือ

     TOEFL IBT (Internet Based)           ไม่ต่ำกว่า         ๒๙      คะแนน หรือ

     TOEFL -ITP                               ไม่ต่ำกว่า         ๓๙๐    คะแนน หรือ

     TOEFL – CBT                            ไม่ต่ำกว่า         ๙๐      คะแนน หรือ

     TOEIC                                     ไม่ต่ำกว่า         ๔๐๐    คะแนน หรือ

     MU GRAD Test                          ไม่ต่ำกว่า         ๓๖      คะแนน หรือ

     MU – ELT                                 ไม่ต่ำกว่า         ๕๖      คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านกฎหมาย

              ยกร่าง/ตรวจสอบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน ตลอดจนการรวบรวม วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา วินิจฉัย วิเคราะห์และทำความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนากฎหมาย

  2. งานด้านนิติกรรม/สัญญา

              ตรวจสอบร่างสัญญา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การมอบอำนาจ และนิติกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานเกี่ยวกับการกับผิดสัญญาลาศึกษา/รับทุน ของบุคลากร และนักศึกษา ติดตามทวงถามลูกหนี้ผิดสัญญาลาศึกษาต่อให้ชดใช้เงินคืนแก่มหาวิทยาลัย ติดตามทวงถามลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย พิจารณาเงื่อนไขการชำระหนี้ การผ่อนผันการชำระหนี้
  และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  3. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

              มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามอบหมายงานอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนภาระงาน หมุนเวียนงานได้ตามความเหมาะสม

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)
  • วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
  • จัดสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6266 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :