รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี งานสร้างเสริมสุขภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามที่ ก.พ. รับรอง  
  • มีประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีเป็นบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)

  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา

  • มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานของคณะฯ

  • มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมและเขียนรายงานการประชุมได้

  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่  

  • มีทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผลงานการเรียนรู้งานและรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง

  • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือให้การรับรอง กรณียังไม่ผ่านการอบรมหากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารภายใน 1 ปี

  • สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านงานสร้างเสริมสุขภาพ
  • สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพในทุกระดับ
  • กระตุ้นและเอื้ออำนวยความสะดวก หน่วยงาน/ภาควิชา ในการจัดทำโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพ
  • ร่วมวางแผน กำกับและประเมินผลการดำเนินการโครงการและกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ             
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าตอบแทน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • Sport Center
  • รถบริการรับ-ส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 152
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :