รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ช่วยนักกายภาพบำบัด ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนักกายภาพบำบัด
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับผู้ป่วย เช่น Hot pack, Paraffin, Dumbell, Sand bags, Pelvic belt, Thoracic belt, Cervical halter รวมทั้งเตรียมสำลี แอลกอฮอล์ Aquagel เพื่อใช้กับขั้ว Electrode ของเครื่อง ES
  • ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วย
  • จัดเก็บและเปลี่ยนผ้าห่อ Hot pack ที่ใช้กับผู้ป่วยในห้อง Hot pack
  • เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หลังจากใช้ในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละวัน
  • จัดเก็บเครื่องมือที่ใช้กับผู้ป่วยให้เข้าที่ เช่น Walker เก้าอี้ Cane รถเข็นนั่ง ไม้ค้ำยัน หลังจากที่ผู้ป่วย ใช้ฝึกเสร็จแล้ว เพื่อเตรียมพื้นที่ให้บริการกับผู้ป่วยรายอื่นต่อไป
  • จัดเก็บข้อมูลรายชื่อ/จำนวนผู้ป่วย/ชื่อ WARD และการให้การรักษา การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น US, SWD, PT, CT, HP และ Exercise รวมทั้งค่ารักษาในแต่ละวัน เพื่อรวบรวมเป็นสถิติเสนอผู้บังคับบัญชา
  • ดูแลตรวจสอบและซ่อมเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ ปลั๊กสายไฟ สายไฟฟ้า และขั้วกระตุ้น ES/TENS
  • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 146-154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :