รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดีมาก
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • งานบริการผู้ป่วยใน ได้แก่
  • 1.ให้ความรู้ อธิบาย แนะนำ กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในการมีกิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
  • 2.เตรียมตัวผู้ป่วยผ่าตัดในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดและลิ้นหัวใจพิการโดยให้ความรู้ แนะนำ ในการฝึกไอ ฝึกหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนอิริยาบถที่ถูกวิธีซึ่งต้องปฏิบัติก่อนและหลังผ่าตัด
  • 3.ติดตามแพทย์ประจำทีม ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยพร้อมเตรียมข้อมูลผลของการฝึกออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ และเข้าร่วม Case Conference รวมทั้งรับทราบแผนการรักษา
  • 4.เยี่ยมผู้ป่วยตามหอผู้ป่วย พร้อมทั้งประเมินสภาวะ และแนะนำกิจกรรม
  • 5.ให้คำแนะนำขั้นตอนการฝึกออกกำลังกายแก่ผู้ป่วย ควบคุมและดูแลการฝึกออกกำลังกาย สังเกตความผิดปกติจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดันโลหิตภายหลังการออกกำลังกายใน แต่ละเครื่องมือ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผู้ป่วยขณะฝึกออกกำลังกายทุกราย
  • งานบริการผู้ป่วยนอก ได้แก่
  • 1.ช่วยแพทย์ในการตรวจผู้ป่วยนอก โดยดูแลความพร้อมของเวชระเบียนห้องตรวจ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อำนวยความสะดวกแก่แพทย์ วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก ทบทวนคำอธิบายของแพทย์และนัดหมายการมาตรวจในครั้งต่อไป
  • 2.จัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ควบคุมและดูแลการออกกำลังกายแก่ผู้ป่วยที่มา ติดตามผลการรักษา
  • งานบริการวิชาการ ได้แก่ เป็นวิทยากรตามที่ได้รับเชิญ
  • งานอื่นๆ ได้แก่ ดูแลความพร้อมของเครื่องมือออกกำลังกายและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน
  • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท
  • เงินพ.ต.ส. 1,000 - 1,500 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 146-154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :