รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ด้านบริการรักษาพยาบาล ได้แก่
  • 1.จัดเตรียมแฟ้มเวชระเบียน และประวัติการรักษาของผู้ป่วย (Progressnote) ก่อนแพทย์ตรวจ
  • 2.ดำเนินการเรื่องต่างๆ หลังแพทย์ตรวจรักษา ได้แก่ พิมพ์บัตรนัด ,พิมพ์ใบสั่งยา รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยสำหรับ การตรวจครั้งต่อไป
  • 3.จัดทำสถิติผู้ป่วย หลังแพทย์ตรวจเสร็จ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ในการให้บริการผู้ป่วย และปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และสรุปข้อมูลจัดทำรายงานประจำเดือน/ปี
  • 4.ประสานงานนัดหมาย/เลื่อนนัดผู้ป่วยทางโทรศัพท์
  • 5.ดูแลรับผิดชอบห้องตรวจ ส่งผลตรวจ และส่งซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
  • ดำเนินการเรื่องงานธุรการ ได้แก่
  • 1.ร่าง-พิมพ์หนังสื่อ/แบบฟอร์ทม/รายงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย เบิกผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ จัดทำบัญชีรายการเครื่องมือ
  • 2.ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงานและติดตามผลการดำเนินการ 5 ส. CQI นวัตกรรมต่างๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 146-154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :