รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองทรัพยากรบุคคล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  3. มีความกระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความอดทนสูง และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
  5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสรุปประเด็นสำคัญ
  6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Internet ได้เป็นอย่างดี
  7. มีจิตให้บริการ (Service Mind)
  8. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้
  9. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                    IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓      คะแนน หรือ

                    TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙   คะแนน หรือ

                    TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                    TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐   คะแนน หรือ

                    TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                    MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖   คะแนน หรือ

                    MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖   คะแนน

  หมายเหตุ : กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล
  เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๖๔๕๙ ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
  และที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๒๑๗๖ ลว. ๕ เมษายน ๒๕๖๐ (ไม่ต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. งานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  3. งานด้านความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน
  4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ผ่านการสอบข้อเขียน สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6296 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ