รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักจิตวิทยาคลินิก
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  19 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  อย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามี)
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)   หรือปริญญาโททางจิตวิทยาที่มีประสบการณ์การทำงานทางจิตวิทยาคลินิก  (มีใบประกอบโรคศิลปะ)

  2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  3. มีทักษะการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานโดยทั่วไป 
       สายงานนี้ครอบคลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยาคลินิก  ซึ่งมuลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษาคนไข้ทางจิตเวช และผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รับผิดชอบงานด้านป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพจิต งานด้านศึกษาวิจัยทางคลินิก โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการทางจิตเวช (Hospital Oriented) และงานด้านคลินิกชุมชน (Community Oriented) ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตแก่หน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. งานยุทธศาสตร์ของสถาบัน
       1.1 ขับเคลื่อนเรื่องของวัยรุ่นในสถานศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้เป็นจุดสาธิต หรือต้นแบบในการดูแลวัยรุ่น
       1.2 ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น และครอบครัว
       1.3 สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ และเอกสารวิชาการ
       1.4 เผยแพร่องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น และครอบครัว 
  2. งานบริการ
       2.1 งานบริการคลินิกเด็กและวัยรุ่น
             -  การทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา
             - การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยารายบุคคลและครอบครัว
       2.2 งานดูแลสุขภาพใจนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล
             -  ให้การปรึกษานักศึกษาที่มารับบริการคลินิกวัยทีน
             -  ปฏิบัติงานร่วมกับกองกิจการนักศึกษาฯตามมติการประชุมคณะกรรมการบริการสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
       3.1 เป็นวิทยากรในการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นต้น
       3.2 สนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษา
       3.3 การเข้ารับอบรม หรือสัมมนาต่างๆ
       3.4 ช่วยเหลืองานสถาบันต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเอกสารของผู้สมัคร  ทดสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 23,440 บาท

  สวัสดิการสิทธิประโยชน์

  1. ประกันสังคม

  2. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

  3. สวัสดิการ(สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)

  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานแผนและทรัพยากรบุคคล 02-441-6068 ต่อ 1327 งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น ต่อ 1212
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ