รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (ประสาทศัลยศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  6 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  24 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือกำลังจะเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในสาขาประสาทศัลยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว

  ๒. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๓. อายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   ๑. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางประสาทศัลยกรรม ในแผนกผู้ป่วยนอก

         ๒. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางประสาทศัลยกรรม ในแผนกผู้ป่วยในที่รับปรึกษา

         ๓. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางประสาทศัลยกรรม ตามวันที่รับผิดชอบตามตาราง

         ๔. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางประสาทศัลยกรรม ในแผนกฉุกเฉิน

         ๕. ให้บริการด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางประสาทศัลยกรรม

         ๖.  ดำเนินการ และควบคุมการประชุมที่ได้รับมอบหมาย

         ๗. ร่วมดำเนินการ และควบคุมการประชุมของฝ่ายแพทย์ ได้แก่ Admission report, Interesting case, Morbidity and mortality conference, Grand round และ Journal club เป็นต้น

         ๘. วางแผนในการควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยทางศัลยกรรม

         ๙. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย งานด้านทางประสาทศัลยกรรม

         ๑๐. ให้ความรู้ด้านประสาทศัลยกรรมแก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, บุคลากรการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

         ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๑๒๐ บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และค่าประสบการณ์ในการทำงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :