รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิจัย สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  (โปรดอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเคยศึกษารายวิชาจุลชีววิทยาหรือรายวิชาเทียบเคียง มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี
  3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ่าน เขียน พูด ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในระดับดีมาก สามารถเขียนรายงานการประชุมและการเขียนเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้
  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี และมีความทุ่มเทในการทำงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ประสานงานการขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
  2. บริหารจัดการโครงการวิจัยในการเสนอขอทุน การจัดทำสัญญารับทุน การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จากแหล่งทุนต่างประเทศ
  3. ดูแลเว็บไซต์งานวิจัย
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท

  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล (ชื่อส่วนงาน)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2201 5013, 0 2201 5026 , 0 2201 5025
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :