รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ งานแผนและงบประมาณ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  15 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการทำภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน และการธนาคาร
  2. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้ในระดับดีมาก
  4. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
  1. IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ
  2. TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ
  3. TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
  4. TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำากว่า ๙๐ คะแนน หรือ
  5. TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
  6. MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
  7. MU - ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฎิบัติงานบันทึกบัญชีในระบบ SAP/ERP
  2. จัดทำงบการเงิน ใบจองงบประมาณ จำแนกแหล่งเงิน 
  3. จัดทำใบขออนุมัติเบิกเงิน ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร และจัดทำฎีกาเบิกเงิน  
  4. ดูแลและตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน และการบัญชี ในส่วนทุนอุดหนุนวิจัย และโครงการบริการวิชาการ
  5. จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน
  6. ออกแบบระบบงานด้านการเงิน และการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของงานประจำ
  7. หากมีประสบการณ์ในการทำภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ