รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้อำนวยการ (สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  4 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  12 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ข้อ 2 คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีดังนี้

  2.1 คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.2564 ดังนี้

  (1)  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

  (2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

  (3) มีผลงานเด่นชัดในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในระดับประเทศ

  (4) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

  (5) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

  (6)  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือพนักงานชื่อส่วนงาน ถ้ายังเป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานชื่อส่วนงานต่อคณะกรรมการสรรหา  หากได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จะต้องแสดงเจตนาที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานชื่อส่วนงานปฏิบัติงานเต็มเวลาต่อคณะกรรมการสรรหา  หากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  2.2 คุณลักษณะตามภารกิจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1) มีความสามารถด้านบริหาร

  2) มีสุขภาพแข็งแรง

  3) คุณสมบัติด้านอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสถาบัน

  2.3 คุณสมบัติเพิ่มเติมที่คณะกรรมการสรรหากำหนด  เพื่อความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

  1) มีอายุไม่เกิน 62 ปีในวันที่ 30 กันยายน 2564

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหา  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติส่วนตัวและผลงาน แนวคิด วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสถาบัน  สมรรถนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่ยอมรับ ความรอบรู้ในสาขาวิชาการ  ความคิดเชิงกลยุทธ์  การตัดสินใจแก้ปัญหา  การทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน  โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6390, 0 2849 6279
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :