รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาหูหนวกศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 พฤศจิกายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  7 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ทำงานด้านสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีการศึกษา หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาเทคโนโลยีที่เทียบเท่าแต่เรียกชื่ออื่น

  2. กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาอื่น จะต้องมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีที่เทียบเท่าสาขาที่กล่าวข้างต้น

  3. มีผลงานทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี

  4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนรายวิชาด้านเทคโนโลยี/โปรแกรมประยุกต์ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่คนหูหนวก หรือการทำงาน การฝึกอบรม และทักษะอื่น เช่น ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟิก เว็บไซต์ การพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีประยุกต์ และรายวิชาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือภาควิชาหูหนวกศึกษามอบหมาย

  2. งานวิจัย โดยศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีประยุกต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนหูหนวก/คนพิการอื่นๆ และการเขียนบทความวิชาการลงในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

  3. งานบริการวิชาการ โดยเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของภาควิชาหูหนวกศึกษา และบริการวิชาการภายนอก

  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาหูหนวกศึกษา/ตัวชี้วัด PA  ส่วนงาน งานประชุม เป็นต้น

  5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาหูหนวกศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากใบสมัคร

  2. สอบข้อเขียน            

  3. สอบปฏิบัติด้านการสาธิตการสอนแบบ Micro-Teaching กับนักศึกษาหูหนวกระดับปริญญาตรี หัวข้อการสอนโปรแกรมประยุกต์ (ผู้สมัครสามารถเลือกโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ) ระยะเวลา 30 นาที

  4.สอบสัมภาษณ์

  5. พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการให้ประจำ/รับผิดชอบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาเอก 32,450 บาท
    
  2. สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02889-5315-9 ต่อ 1232
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :