รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักสังคมสงเคราะห์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤศจิกายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 มกราคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สืบค้นและรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อการประเมินภาวะจิตสังคมและ สภาพปัญหาทางสังคมของผู้ป่วย
  • ประเมินให้การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ ค่ายา ค่าตรวจรักษา ค่าเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
  • ให้การปรึกษา (รายบุคคล/กลุ่ม) เพื่อสนับสนุน ฟื้นฟูสภาพจิตใจและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย
  • ประสานทรัพยากรทางสังคมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้แก่ผู้ป่วยตามแผนการให้ความช่วยเหลือ
  • ติดตามเยี่ยมบ้าน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Ms Word, Ms Excel)
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท (หากได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 146-154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :