รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มีนาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 เมษายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  25 เมษายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  25 เมษายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
  4. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
  5. หากมีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดีมาก และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                    IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓      คะแนน หรือ

                    TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙   คะแนน หรือ

                    TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐             คะแนน หรือ

                    TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐             คะแนน หรือ

                    TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐             คะแนน หรือ

                    MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖   คะแนน หรือ

                     MU ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖   คะแนน หรือ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ผ่านระบบพัสดุ

  - ดำเนินการจัดหา (PR)

              - ดำเนินการทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)

              - ดำเนินการจัดทำสัญญา (Contract) และบริหารสัญญา ผ่านระบบ ERP และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

              - ดำเนินการตรวจรับพัสดุ (GoodRecipt)

              - ดำเนินการซื้อ/จ้าง/เช่า กรณีจำเป็นและเร่งด่วน

  2. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุในสำนักงาน

  3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการต่างๆ ที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า ผ่านระบบพัสดุ

  4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการต่างๆ

  5. รับ-ส่งเอกสาร

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท, ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4410813-5 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ