รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (ปริญญาตรี หรือปริญญาโท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มีนาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ทำงานด้านการฝึกอบรมการให้การดูแลผู้สูงอายุ 1-5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ ไม่เกิน 40 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)   
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล   ที่ยังไม่หมดอายุ และมีความสนใจงานด้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการฝึกอบรมการให้การดูแลผู้สูงอายุ 1-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ          
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • พัฒนามาตรฐานหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุและการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย สำหรับ อาสาสมัคร และบุคคลผู้สนใจทั่วไป และประเมินผลการจัดฝึกอบรม
  • ให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกการบริบาลแบบประคับประคองรามาธิบดี / หน่วยบริการผู้สูงอายุ
  • วางแผนพัฒนา/ ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมบุคลากรต่าง ๆ ให้กับศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุฯ
  • วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาโท ขั้นต่ำ 23,440 บาท

  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท      
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท                           
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 1,500 บาท 

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ :

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :