รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  18 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 เมษายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25-35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี วิทยาศาสตร์ ชีวววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. นักวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ในหน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง
  2. มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน มีความสามารถในการสื่อสารติดต่อประสานงาน
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางชีววิทยาศาสตร์ (biosciences) ได้ เช่น เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม, cell imaging system, flow cytometer เป็นต้น
  4. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือด้านชีววิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย
  5. ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  6. จัดทำคู่มือความปลอดภัยและหลักการใช้งานเครื่องมือด้านชีววิทยาศาสตร์
  7. มีประสบการณ์ทางด้านงาน cell culture ด้วยกระบวนการปลอดเชื้อ (aseptic technique) เทคนิคทาง molecular laboratory จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม  เงินรางวัลประจำปี  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี  เงินเลื่อนขั้นประจำปี     ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ