รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เภสัชกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  7 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ธันวาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 6 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 ธันวาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตยา ควบคุมคุณภาพยา การตั้งสูตรตำรับยา พัฒนาสูตรตำหรับ หรือเคยทำวิจัยเกี่ยวกับยาและสารทางทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)

  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญาและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

  4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันและปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

  5. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตยาและสารทางทันตกรรมให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด

  2. ควบคุมคุณภาพยา การเก็บรักษาตลอดจนการกระจายยา วิธีการใช้ยา/สารทางทันตกรรม ข้อควรระวังและอันตรายจากการใช้ยา/สารทางทันตกรรม การตรวจวิเคราะห์ การประกันคุณภาพยา/สารทางทันตกรรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนยา

  3. จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาตามมาตรฐาน

  4. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตยา

  5. ให้ข้อมูล ข่าวสาร คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านยาและสารทางทันตกรรมแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

  6. งานด้านธุรการ และงานด้านคุณภาพ

  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) : 23,440 บาท

  ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) : 21,160 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),

  รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

  ,ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,

  เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์,

  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) และประกันสุขภาพกลุ่ม

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :