รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  15 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.              คุณวุฒิปริญญาโท   ทางด้านภูมิศาสตร์  ภูมิสารสนเทศ  เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์                  

                      สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

                ๒.    ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๒๙

  TOEFL- ITP

  ๓๙๐

  TOEFL- CBT

  ๙๐

  TOEIC

  ๔๐๐

  MU GRAD Test

  ๓๖

   

   

   

   

   

   

   

  .

  ๓.  มีความรู้  และมีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)    

  ๔.  มีความสามาถในการใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ เช่น Arc GIS, ERDAS, IMAGINE, RemoteView,

       ENVI, SOCET GXP, Open EV, Opticks, Orfeo toolbox  เป็นต้น        

  ๕.  พัฒนาระบบบริการด้านภูมิสารสนเทศ  เช่น Web Map App และ/หรือ Enterprise Spatial Database

       โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่าง ๆ เช่น OpenLayers, Leaflet, Mapbox, GeoServer, MapServer,

       PostGIS, SpatiaLite, ArcGIS Server  เป็นต้น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  ติดตั้ง ให้คำแนะนำ และพัฒนาคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ArcGIS,

       QGIS, GRASS GIS หรือ  SAGA GIS  เป็นต้น

  .  ติดตั้ง ให้คำแนะนำ และพัฒนาคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์การรับรู้จากระยะไกล เช่น IDRISI, ERDAS

       IMAGINE, RemoteView, ENVI, SOCET GXP, OpenEV, Opticks, Orfeo toolbox  เป็นต้น

  .  บำรุงรักษา ให้คำแนะนำ การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ  ตลอดจนพัฒนาคู่มือซอฟต์แวร์ประมวลผล

       ข้อมูลภาพจากโดรน เช่น Pix๔Dmapper Pro หรือ WebODM  เป็นต้น                                 

  ๔.  พัฒนาระบบบริการด้านภูมิสารสนเทศ  เช่น Web Map App และ/หรือ Enterprise Spatial Databa

       โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่าง ๆ เช่น OpenLayers, Leaflet, Mapbox, GeoServer, MapServe,

       PostGIS, SpatiaLite, ArcGIS Server  เป็นต้น

  ๕.  ประสานและดำเนินงานความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย                   และหน่วยงานภายนอก เช่น แผนความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ

       วิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

       (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยมหิดล

  .   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการคัดเลือก  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ - วุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐   บาทต่อเดือน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440 บาทต่อเดือน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415000 ต่อ 1126
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :