รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร (ปฏิบัติงานดูแล Data Center))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  22 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  4 ตุลาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ โดยต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ เกี่ยวกับการดูแล Data Center Facilities  (UPS, Generator, CRAC, Fire Suppression, etc) ตามมาตรฐาน Tier
  4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และวางแผนการป้องกันปัญหาระยะยาวได้
  5. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถทำงานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
  6. สามารถเข้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลการทำงานของอุปกรณ์ และสายสัญญาณต่างๆ ภายในห้อง Data Center
  2. ประสานงานและทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอาคารในการวางแผน, ออกแบบ, และดูแลรักษา ระบบ Data Center facilities, เข้าใจ Single Line Diagram, และวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของระบบ data center facilities, แผนการแก้ไขปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง
  3. ดูแลและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์เช่น data center incident management, แผนฉุกเฉินของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐาน ITIL และ Industry best practice
  4. On-call standby ระหว่าง non-business hr สำหรับกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ, หรือระบบ data facilities อื่นๆที่สำคัญขัดข้อง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง และวิชาความรู้ทั่วไป
  3. สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท (ประกันสังคม และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย)
  2. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง  
  3. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์
 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิสมัครงานได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6038 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ