รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 พฤษภาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทุนการศึกษา บริหารโครงการ และ/หรือ การประสานงานต่างประเทศ ๒-๓ ปี ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี-โท 
  2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทุนการศึกษา บริหารโครงการ และ/หรือ การประสานงานต่างประเทศ ๒-๓ ปี ขึ้นไป
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดีมาก และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                    IELTS (Academic Module)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖       คะแนน   หรือ

                    TOEFL-IBT (Internet Based)         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๘     คะแนน   หรือ

                    TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๕๔๗ คะแนน   หรือ

                    TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ คะแนน   หรือ

                    TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ คะแนน   หรือ

                    MU GRAD Test                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙     คะแนน   หรือ

                    MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๘    คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  78
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  547
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  210
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  700
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำงานภายใต้การบริหารงานของประธานหลักสูตรฯ
  2. งานบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การรับสมัครนักศึกษาทุน กระบวนการรับเข้านักศึกษา การจัดการเรียน
   การสอน
  3.  เป็นตัวแทนของหลักสูตรฯ ในการติดต่องานกับทั้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ
   (ในภูมิภาคและเอเชียแปซิฟิค) และเครือข่ายภูมิภาคอื่นๆ และกับ Global Campus Program
  4. ประสานงานด้านวิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรมโครงการ การจัดการทุนการศึกษาให้สอดคล้องกับแหล่งทุนการศึกษา การประชุม กิจกรรมวิชาการ
  5. รวบรวม จัดทำรายงานการดำเนินงานภายใต้คำแนะนำของประธานหลักสูตร เพื่อนำส่งแก่ผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน
  6. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แหล่งทุน ในด้านการสื่อสารโครงการ กิจกรรมโครงการ
  7. ประสานงานภายในหน่วยงานเช่น ฝ่ายการเงิน นักวิชาการศึกษาและผู้ประสานงานนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม 
   แผนงบประมาณ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. จดหมายสมัครงาน
  2. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)
  3. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0813-5 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :