รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาชีวสถิติ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีวสถิติ
 • เปิดรับสมัคร :
  2 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  23 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  16 กันยายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวสถิติ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ สนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบและข้อมูล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

       3. คะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5

      4.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
         4.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
        4.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

        4.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
        4.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
        4.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

     5. หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

  ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ได้รับการยกเว้นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

    6. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

    7. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

    8. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานระดับดีมาก
  2. มีศักยภาพที่จะพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั้งด้านการอ่าน พูด และเขียน
  4. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตุผล และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
  6. มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการศึกษาของส่วนงานที่สังกัด

  ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด สามารถสอนอย่างน้อย 2 รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

  1. สคชส 601 ทฤษฎีสถิติ
  2. สคชส 615 ชีวสถิติวิเคราะห์
  3. สคชส 620 ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป
  4. สคชส 605 ตัวแบบหลายระดับ ผลกระทบผสม และสมการโครงสร้าง
  5. สคชส 609 ตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับโรคติดเชื้อ
  6. สคชส 614 การสร้างตัวแบบและการทำแผนที่เชิงพื้นที่และเวลา
  7. สคชส 658 ระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางสุขภาพ
  8. สคชส 647 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้
  9. สคชส 649 ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางสุขภาพ
  10. สคชส 664 การวิเคราะห์และการออแบบระบบสารสนเทศสุขภาพ
  11. สคชส 668 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาระงานหลักด้านการสอน การวิจัย และบริการ

  วิชาการ

  2. ต้องสามารถสอนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ หรือรายวิชาในหลักสูตร

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ เช่น

  - สศชส 601 ทฤษฎีสถิติ

  - สศชส 615 ชีวสถิติวิเคราะห์

  - สศชส 620 ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป

  - สศชส 605 ตัวแบบหลายระดับ ผลกระทบผสม และสมการโครงสร้าง

  - สศชส 609 ตัวแบบคณิตศาสตร์สาหรับโรคติดเชื้อ

  - สศชส 614 การสร้างตัวแบบและการทำแผนที่เชิงพื้นที่และเวลา

  - สศชส 658 ระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางสุขภาพ

  - สศชส 647 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้

  - สศชส 649 ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางสุขภาพ

  - สศชส 664 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศสุขภาพ

  - สศชส 668 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

  3. ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย สามารถตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการต่างประเทศ เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                               2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                          32,450 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ