รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักตรวจการนอนหลับ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ สนับสนุนพันธกิจ
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีความรู้ความชำนาญในการตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน หรือระดับชำนาญการ 
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)       
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีใบประกาศนียบัตร ความรู้ความชำนาญในการตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน หรือระดับชำนาญการ    
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร       
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการด้านการตรวจการนอนหลับ เช่น คำแนะนำการติดอุปกรณ์ การปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยก่อนการตรวจและติดอุปกรณ์ ฯลฯ       
  • สามารถวิเคราะห์ ประมวลผลการตรวจเบื้องต้น และตรวจสอบ แก้ไขความผิดปกติ ของสัญญาณกราฟข้อมูลในขณะตรวจได้ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อรายงานแก่แพทย์ /หัวหน้าเวร 
  • ให้ความรู้และสอนแสดงแก่ผู้ป่วยและญาติ เรื่องการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามคำสั่งแพทย์ 
  • สามารถควบคุม ดูแล และตรวจสอบเครื่องมือ-อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
  • สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีการตรวจการนอนหลับได้อย่างดีเยี่ยม                         
  • สามารถตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติเบื้องต้นของเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีการตรวจการนอนหลับ        
  • สามารถเป็นที่ปรึกษาการแก้ไขสัญญาณกราฟ Artifact ในขณะตรวจการนอนหลับ                      
  • สามารถเป็นที่ปรึกษาการแก้ไข เรื่องการปรับค่าแรงดันเครื่อง CPAP ให้ผู้อื่นได้               
  • ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่องานวิจัย 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ :

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 146-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :