รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  โปรดอ่านเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นเพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ เช่น MS Word, Excel, Powerpoint, Zoom หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ในระดับดี
  6. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  7. สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุดได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานด้านพัสดุ ด้านการเงิน ด้านการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
  2. งานด้านการพัฒนาหลักสูตร ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
  3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสนทนา ได้ดีระดับหนึ่ง และพร้อมที่จะฝึกฝนด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเนื่องจาก ลักษณะงานที่ต้องทำต้องสนทนากับนักศึกษาต่างชาติด้วย
  4. ติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบัณฑิตวิทยาลัย
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชาเคมี
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนปริญญาตรี 20,090 บาท

  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

   

  เงื่อนไขการจ้าง

  • สัญญาแรก 1 ปี โดยต้องผ่านประเมินงาน 6 เดือน และ/หรือ อาจมีการขยายระยะเวลาการทดลองงานต่อได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารของท่านผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่ให้ท่านเข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 5110-2, 02 201 5026, 02 201 5013
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :