รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Developer)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  22 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 มิถุนายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  26 กรกฎาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาด้านสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนน หรือเทียบเท่า)
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง (Problem Solving Skill)
  • ทำงานเป็นทีม หรือ เดี่ยว เพื่อส่งงานให้ตรงตามวันที่กำหนด
  • ทำงานเป็นระบบ พร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
  • สามารถทำงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการได้ในบางครั้ง

  คุณสมบัติอื่นๆ

  • มีความรู้ความเข้าใจภาษา HTML, CSS, JavaScript,
  • มีประสบการณ์การทำงานกับ JS Framework เช่น Vue.js, React, Angular, Svelte อย่างใดอย่างนึง
  • มีความเข้าใจ CSS Framework เช่น Bootstrap หรือ Material Design
  • เข้าใจการรับส่งข้อมูลกับระบบ backend  ผ่าน REST API
  • สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถวิเคราะห์ปัญหา และติดตามงานจากทีมงานได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความสนใจ เรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -ออกแบบ และพัฒนา Web Application จนถึงขั้นตอนทดสอบระบบ ก่อนใช้งานจริง

  -ออกแบบโครงร่างระบบ (MOCKUP)และต้นแบบระบบ (Prototype) ตามองค์ประกอบศิลป์ (UX/UI) สำหรับระบบต่างๆที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน

  -สื่อสารและประสานงาน พร้อมทั้งอธิบายชิ้นงานที่สร้างสรรค์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

  -ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150  -33,475 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-700-5000 ต่อ 1612, 1118, 094-362-4194
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :