รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  11 กรกฎาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  27 กรกฎาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  คุณวุฒิปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา แต่ต้องจบปริญญาตรีและหรือปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์หรือกฎหมาย หรือวุฒิปริญญาเอกทุกสาขา ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาเอก  ทุกสาขาวิชา แต่ต้องจบปริญญาตรีและหรือปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์หรือกฎหมาย หรือวุฒิปริญญาเอกทุกสาขา ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

                หากมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการรับปริญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๓.๒  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ข้อใดข้อหนึ่ง ในการรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

   

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๗๙

  TOEFL- ITP

  ๕๕๐

  TOEFL- CBT

  ๒๑๓

  MU GRAD Test

  ๘๐

  ๓.๓  ถ้าผู้สมัครมีค่า h-index ตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  งานสอน

  ๒.  งานวิจัย

  ๓.  งานบริการวิชาการแก่สังคม

  ๔.  งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

  ๕.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ หรือนำเสนอผลงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาเอก  ๓๒,๔๕๐  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 4415000 ต่อ 1119,1126-1127
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ