รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  18 กรกฎาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  สาขาการเงินการธนาคาร  สาขาบริหารธุรกิจ 

  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบ  ข้อบังคับด้านการเงินและการคลัง  ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

  ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet

  ๔.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี  และมีเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๒๙

  TOEFL- ITP

  ๓๙๐

  TOEFL- CBT

  ๙๐

  TOEIC

  ๔๐๐

  MU GRAD Test

  ๓๖

  MU-ELT

  ๕๖

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  รับผิดชอบดูแลงานด้านการเงินจ่ายสำหรับโครงการวิจัย และโครงการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ได้แก่ ดูแลการเบิกจ่ายเงิน/ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง/สั่งจ่ายเช็คจากบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย และบัญชีเงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ/จัดทำใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย/จัดทำฎีกา/จัดทำใบสำคัญจ่าย และอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง

  ๒.  รับผิดชอบดูแลบัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร และจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

  ๓.  จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย และโครงการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการรวมทั้งดำเนินการด้านภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

  ๔.  จัดทำรายงานการเงินของโครงการวิจัย และโครงการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการประจำปีงบประมาณของบส่วนงาน

  ๕.  จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย และโครงการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ไว้เพื่อตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

  ๖.  ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านการงินของโครงการวิจัย และโครงการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการของส่วนงาน

  ๗.  หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐  บาทต่อเดือน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 4415000 ต่อ 1119,1126-1127
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :