รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองวิเทศสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 มิถุนายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  2 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

          1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี / สัญชาติไทย

          2. การศึกษาวุฒิปริญญาโททางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

            ครุศาสตร์ (เอกภาษาต่างประเทศ) การบริหารจัดการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

             Word/ Excel/ Power Point และ Online Meeting เป็นอย่างดี

          4. มีความสามารถในการศึกษาและสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาสรุปเหตุผลและเสนอแนะ

          5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร/การเจรจาต่อรองด้านการต่างประเทศ

          6. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

          7. ผู้ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

          8. มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม

          9. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทในการทำงาน ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

          10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
               นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 433 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน    หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน    หรือ

                                               MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน     หรือ

                                               MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการ / ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

  2. ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมชมจากผู้แทนสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ

  3. จัดทำ / ตรวจร่าง / ต่ออายุ และเผยแพร่ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานต่าง ๆ

  4. ดำเนินการ / ประสานงานกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

  5. จัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์

  6. ประสานงาน / เตรียมการเดินทางให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม / สัมมนา / ดูงาน ณ ต่างประเทศ

  7. วิเคราะห์ข้อมูลมหาวิทยาลัย/ องค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร

  8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6236 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :