รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักจิตวิทยาคลินิก
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ สนับสนุนพันธกิจ
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานทางจิตวิทยาคลินิก 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)       
  • คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิก ที่มีประสบการณ์การทำงานทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก  
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร       
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เพื่อให้บริการรักษาทางโรคการนอนไม่หลับ โดยใช้วิธีปรับสภาพจิตและพฤติกรรม Cognitive behavioral theory (CBT) บริหารจัดการด้านคลินิก behavioral sleep medicine (BSM) และช่วยเหลือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคการนอนหลับ

  2. เพื่อบันทึก รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษาด้านงานวิจัย   ซึ่งได้แก่ การวิจัยที่เกี่ยวกับโรคการนอนหลับและชีวเวลาการนอนหลับกับคนไทย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิตการนอนหลับ

  3. เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านโรคการนอนหลับ เน้นการเป็นต้นแบบการรักษาด้วยการปรับสภาพจิต พฤติกรรมบำบัดให้แก่แพทย์ นักจิตวิทยา นักตรวจการนอนหลับ โดยเน้นหลัก multidisciplinary approach

  4. เพื่อให้บริการด้านการสอนแสดง Relaxation techniques ให้แก่ผู้ป่วยที่ประสบปัญหา นอนไม่หลับเรื้อรังเป็นส่วนเสริมการรักษาด้วยการปรับสภาพจิตและพฤติกรรม (CBT-I) โดยแบ่งเป็น

      4.1 การใช้ Biofeedback โดยใช้อุปกรณ์ในการฝึกสอน   Relaxation techniques ซึ่งใช้หลักการรับรู้การตอบสนองของร่างกายต่อสภาพจิตใจในระดับต่าง ๆ

      4.2 Relaxation techniques อื่นๆ เช่น psychologie Relaxation techniques.

  5. เพื่อดำเนินการด้านอื่น ๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยเหลือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคการนอนหลับ/ จิตแพทย์/ การบริหารจัดการตามที่มอบหมายของศูนย์โรคการนอนหลับ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาโท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ :

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :