รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ 
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Finite elemente (FEM) หรือ Computation fluid dynamics (CFD) ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้คำปรึกษา แนะนำการสร้างนวัตกรรมให้กับบุคลากรที่เข้ามาใช้บริการ
  • ออกแบบ และสร้างชิ้นงานต้นแบบในขั้นเริ่มต้น (Initial protype) 
  • ออกแบบชิ้นงาน 3D ด้วยโปรแกรม Finite element (FEM) หรือ Computation fluid dynamics (CFD) 
  • ดูแลการใช้งานเบื้องต้น เครื่องมือช่าง เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือภายในศูนย์ฯ 
  • สอน อบรมการใช้งานให้กับบุคลากรที่สนใจในการใช้เครื่องพิมพ์ 3D
  • สร้างชิ้นงานนวัตกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการพิมพ์ชิ้นงาน 3D เช่นงานทางด้านอิเล็คทรอนิค งานด้านการทดสอบชิ้นงานตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 
  • จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับงาน การสร้างชิ้นงาน ทบทวนเอกสาร และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในชิ้นงานนั้นๆ และติดตามผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลงานที่ได้จากการดำเนินการของศูนย์ฯ 
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 146-148 ,153-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :