รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ๒) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่ง :

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาการประชาสัมพันธ์  หรือการสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
  3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  4. มีผลคะแนนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรครอบคลุมภารกิจด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด  ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านพิพิธภัณฑ์และศิลปวัฒนธรรม  โดยมีหน้าที่ดังนี้

  1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  2. วิเคราะห์ภาระงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรกำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร  รวมทั้งวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
  3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานด้านต่างๆของงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์
  4. นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา และเสริมพลังทีมงาน  ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรายบุคคล

         5. ดำเนินการให้เกิดการจัดการความรู้ตามนโยบายในงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

         6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

         7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน)

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท

  -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๓,๔๔o บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :