รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเวชสถิติ (งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  การให้รหัสโรค
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเวชระเบียน / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเวชระเบียนจะมีลักษณะงานเกี่ยวกับตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย พัฒนา สืบค้น จัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ และวางแผนเกี่ยวกับงานเวชระเบียนให้เป็นไปตามมาตรฐานงานด้านเวชระเบียน ตรวจสอบการบันทึก ติดตามประเมิน รายงานผลข้อมูลสถิติผู้ป่วยเกี่ยวกับเวชระเบียน จัดการระบบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและตรวจสอบพร้อมแก้ไขการบันทึกไปตามมาตรฐานงานด้านเวชระเบียน ตรวจสอบ ติดตามประเมินรายงานผลข้อมูลสถิติผู้ป่วยเกี่ยวกับเวชระเบียน จัดการระบบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและตรวจสอบพร้อมแก้ไขการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงรหัส ICD-10 และหัตถการ ICD-9-CM ตามคู่มือ Standard Coding Guideline เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทางคลินิกใช้ในการประกอบการเบิกจ่ายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม การจัดกลุ่มโรคตามระบบ DRG และตามระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของผู้ป่วย และตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ

  ถ้วนหน้า/ สิทธิประกันสังคม/ สิทธิสวัสดิการข้าราชการโครงการเบิกจ่ายตรงแต่ละกองทุนเพื่อให้คณะฯ ได้รับเงินคืนอย่างเหมาะสม/ มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน เวชสารสนเทศและสิทธิต่างๆ ของผู้ป่วย/ จัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธของคณะฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดทำดัชนีตัวชี้วัดของโรงพยาบาลและหน่วยงาน (KPI)/ จัดทำรายงานประจำช่วงเวลา และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับสนับสนุนผู้บริหาร/ สามารถแปลงข้อมูล (Data) เป็นสารสนเทศ (Information) และนำไปใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน/ มีความรู้ ความสามารถในกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด/ จัดทำหนังสือราชการและสรุปรายงานการประชุม ติดตามงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                          - สอบข้อเขียน

                          - สอบสัมภาษณ์

                          - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :