รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
 • เปิดรับสมัคร :
  13 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เท่านั้น)

  3. สามารถปฏิบัติงานที่วิทยาเขตกาญจนบุรีได้

  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  5. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน)ในระดับดี/ดีมาก

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - ด้านการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  - ด้านการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ

  - ด้านการบริการวิชาการทั้งแก่วิชาชีพและประชาชนทั่วไป และการปฏิบัติงานคลินิกสัตว์เคี้ยวเอี้อง

  - ด้านทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบสอน นำเสนอผลงานด้านวิชาการ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  32,450.- บาท

  33,400.- บาท (คุณวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ + ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :