รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (สาขาด้าน Business Information Systems)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศ ชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  หากมีความเชี่ยวชาญตามสาขาต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ:

  • การสอนรายวิชา Management Information System, E-business system, System Architecture, Information and Business Process Management
  • การสอนรายวิชาคำนวน Mathematics เช่น Numerical methods, Applied Statistics, Discrete Structure, Linear Algebra

  ๓.  มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญในสาขาในข้อ ๒

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงาน  (JOB  DESCRIPTION)

  1. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การติดตามประเมินผลการเรียนการสอน
  2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ
  3. ปฏิบัติงานวิจัย บริการวิชาการ และการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้าน ICT ของคณะ ฯ       
  4. ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของคณะฯ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.สอบสอน
  2.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราเงินเดือน  32,450  บาท (แรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)
  2. สิทธิสวัสดิการของคณะฯ
  3. สิทธิสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  petch.saj@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :